SPS Bazaltova

Solar Power StationSPS Bazaltova

SPS Bazaltova

SPS Bazaltova

Peak power: 19 MW
Construction ended